Testamentveiling.nl
Search    Advanced Search
Oct 16, 2021 09:43:43
Regels & Voorwaarden

Algemene voorwaarden TestamentVeiling.nl

Algemene voorwaarden TestamentVeiling.nl
Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

aanbieder: een afnemer die een artikel op de veiling te koop aanbiedt;

aanbod: het door de aanbieder op de veiling gedane aanbod tot verkoop van een artikel;

afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon met wie VeilingJacht de overeenkomst heeft gesloten of die de website van TestamentVeiling.nl bezoekt;

afnemersinformatie: alle informatie die de afnemer over zichzelf aan TestamentVeiling.nl, de veiling en anderen verstrekt;

bieder: een afnemer die een bieding doet;

bieding: een bod op een product/dienst dat op de veiling te koop wordt aangeboden;

biedingsperiode: de periode waarin biedingen kunnen worden gedaan;

Bijzondere veilingvoorwaarden: de in aanvulling op of in afwijking van deze algemene voorwaarden geldende bepalingen, of omstandigheden, waaronder begrepen het gebruik ter plaatse;

overeenkomst: de overeenkomst die wordt gesloten tussen de afnemer en aanbieder;

Veilingjacht.nl: ieder door de aanbieder op de veiling (onder één nummer) aangeboden artikel;

VeilingJacht:: de organisator van de veiling:TestamentVeiling.nl . gevestigd aan het Bredholm 12 te Hoofddorp, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer ;

Veiling: de door TestamentVeiling.nl aan de afnemers in de vorm van een elektronische veiling ter beschikking gestelde geprogrammeerde omgeving waarin het aanbod en de bieding plaatsvinden;
website: TestamentVeiling.nl door middel waarvan de veiling wordt aangeboden.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten waarop veilingjacht deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover niet in de Bijzondere veilingvoorwaarden, of uitdrukkelijk en schriftelijk of elektronisch (per e-mail) daarvan wordt afgeweken. Indien afwijkende bedingen gelden bij een bepaalde veiling, worden deze bepalingen vooraf uitdrukkelijk op de website vermeld.

2.2 Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op de overeenkomsten van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één overeenkomst.

2.3 Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

2.4 Ingeval van strijd tussen de bepalingen uit de Bijzondere veilingvoorwaarden en deze algemene voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Bijzondere veilingvoorwaarden. Gedefinieerde begrippen uit deze algemene voorwaarden hebben dezelfde betekenis als in de Bijzondere veilingvoorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

2.5 Indien er sprake is van een fysieke veiling, onderhandse verkoop en verkoop op inschrijving zullen de bepalingen welke afwijken van deze algemene voorwaarden en van de Bijzondere veilingvoorwaarden op duidelijke wijze kenbaar worden gemaakt.

Artikel 3 Intellectueel eigendom
Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van TestamentVeiling.nl, is het niet toegestaan informatie, teksten, logo's, merken, handelsnamen, links en afbeeldingen welke staan op de website of in folders of in veilingcatalogi van  TestamentVeiling.nl te kopiëren, door te sturen, te verspreiden, te reproduceren, te publiceren.

Artikel 4 Verantwoordelijkheid voor links op de website
De website kan links bevatten naar andere websites dan  TestamentVeiling.nl kan geen permanente controle uitoefenen op die andere websites, noch enige verantwoordelijkheid aanvaarden inzake de inhoud ervan. veiling kan voor deze inhoud niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 5 De overeenkomst
5.1 De overeenkomst tussen veiling en de bieder komt tot stand door de bevestiging van veiling van de registratie van de bieder. De bevestiging vindt plaats via de e-mail. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt de bieder geacht veiling toestemming te hebben gegeven om direct na totstandkoming van de overeenkomst een begin te maken met de uitvoering ervan. De bieder is zich ervan bewust dat dit meebrengt dat hem geen beroep toekomt op zijn recht op grond van de Wet overeenkomsten op afstand om de overeenkomst binnen 7 werkdagen na totstandkoming ervan te ontbinden.

5.2 Na de registratie kan de bieder inloggen op het beveiligde gedeelte van de website, en zodoende zich toegang verschaffen tot de veiling.

5.3 De bieder is verantwoordelijk voor de geheimhouding en het gebruik van zijn wachtwoord. veiling is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van het wachtwoord door derden, tenzij dit gebruik het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatig handelen van TestamentVeiling.nl .

5.4 TestamentVeiling.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor registratie te weigeren en/of te beëindigen.

5.5 De overeenkomst tussen veiling en de aanbieder komt tot stand door het ondertekenen van de opdrachtovereenkomst of veilingformulier.

Artikel 6 De afnemer
De afnemer dient meerderjarig te zijn en bevoegd om rechtshandelingen te verrichten. Door het aangaan van de overeenkomst verklaart de afnemer:
a. meerderjarig en handelingsbekwaam te zijn;
b. dat de door hem verstrekte gegevens juist zijn;
c. dat hem nimmer het recht tot toegang tot een elektronische veiling is ontzegd.

Artikel 7 Rechten en verplichten van de bieder
7.1 De bieder heeft toegang tot de veiling en het recht daarop als bieder op te treden.

7.2 De bieder mag het biedingsproces op de veiling niet beïnvloeden, noch in de hoedanigheid van een andere bieder een bieding doen.

7.3 De bieder mag geen apparatuur of programmatuur gebruiken bij zijn contacten met de veiling die de normale werking van de veiling kunnen verstoren, noch gegevens naar de veiling verzenden die door hun omvang of eigenschappen de infrastructuur van de veiling onevenredig zwaar kunnen belasten.

Artikel 8 Aanbieden en verkopen
8.1 De aanbieder is gehouden het vaartuig zodanig te omschrijven dat de bieder zich een goed oordeel kan vormen omtrent de waarde daarvan. De aanbieder kan daartoe het product/dienst beschrijven en/of gebruikmaken van grafische voorstellingen.

8.2 Elk aanbod dient de daarvoor geldende biedingsperiode te vermelden.

8.3 Binnen 24 uur na het sluiten van de biedingsperiode stelt Bootveiling de aanbieder via de e-mail en/of telefonisch op de hoogte van het hoogste bod.

8.4 De aanbieder is verplicht de bieding van de hoogte bieder te aanvaarden en het dienst/product aan deze bieder te verkopen.

a. diens bod niet ten minste gelijk is aan de door de aanbieder conform lid 6 van dit artikel vastgestelde minimumprijs;

b. een gunningsperiode is overeengekomen.

8.5 Indien de bieder een curator is, is artikel 7:19 lid 1 Burgerlijk Wetboek van toepassing en heeft de curator het voorbehoud dat de rechter-commissaris met de verkoopprijs instemt.

8.6 De aanbieder kan met betrekking tot het aanbod een minimumprijs aan TestamentVeiling.nl meedelen. TestamentVeiling.nl maakt deze minimumprijs niet aan derden bekend. In het aanbod wordt melding gemaakt van het feit dat de aanbieder een minimumprijs hanteert.

8.7  TestamentVeiling.nl behoudt zich het recht voor een dienst/product voor de veiling te weigeren en van de veiling te verwijderen indien dit, naar het uitsluitend oordeel van veilingjacht, niet in overeenstemming is met de doelstelling van de veiling.

Artikel 9 Positie van TestamentVeiling.nl

De aanbieder erkent dat TestamentVeiling.nl het recht heeft de aangeleverde informatie en gegevens van het vaartuig in te korten, teneinde te bewerkstelligen dat de plaatsing op de website of in een folder of in veilingcatalogi voldoet aan de daaraan door TestamentVeiling.nl gestelde (redactionele) eisen.

Artikel 10 Bieden en kopen
10.1 Een bieding kan slechts worden gedaan binnen de biedingsperiode en moet voldoen aan de daarvoor door TestamentVeiling.nl  gestelde eisen.

10.2 Een bieding kan niet worden ingetrokken, gewijzigd of ongedaan gemaakt.

10.3 De bieder die aan het einde van de biedingsperiode de hoogste bieding heeft gedaan, is verplicht het dienst/product  van de aanbieder te kopen voor de in die bieding geboden prijs. De bieder ontvangt binnen 3 uur na het sluiten van de biedingsperiode per e-mail bericht van Bootveiling ter bevestiging van zijn hoogste bod. Indien het vaartuig zonder gunningsperiode is geveild, ontvangt de bieder daarbij tevens een factuur voor de koopprijs en voor de vergoeding omschreven in lid 4 van dit artikel. Indien het vaartuig met gunningsperiode is geveild, ontvangt de bieder de factuur na afloop van de gunningsperiode mits de aanbieder aan de bieder wenst te gunnen.

10.4 Indien tussen de bieder en de aanbieder een koopovereenkomst tot stand is gekomen, is de bieder aan veiling een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding is variabel en is een percentage van de door de bieder gedane bieding exclusief BTW. Dit percentage zal per veiling vooraf aan de bieder kenbaar worden gemaakt.

10.5 Veiling behoudt zich het recht voor de biedingsperiode voortijdig te beëindigen of een of meer daarin gedane biedingen ongeldig te verklaren indien en voor zover een afnemer of een derde misbruik maakt van de veiling, er sprake is van andere onregelmatigheden of van een technische storing, ongeacht de oorzaak daarvan.

Artikel 11 Betaling
11.1 Het factuurbedrag dient de bieder binnen 7 dagen na de factuurdatum over te maken op rekening Stichting Derdengelden TestamentVeiling.nl .

11.2 Indien de bieder het factuurbedrag niet dan wel niet tijdig voldoet, wordt het vaartuig niet aan de bieder geleverd. De aanbieder is dan gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden en het vaartuig aan een andere bieder te verkopen.

11.3 In geval van ontbinding als onder 11.2 bedoeld blijven de veilingkosten door de afnemer aan Veilingjacht.nl verschuldigd te verhogen met omzetbelasting.

11.4  TestamentVeiling.nl betaalt binnen 5 werkdagen nadat zij de koopprijs van de bieder heeft ontvangen, de koopprijs aan de aanbieder.veiling heeft het recht om de betaling van de koopprijs aan de aanbieder op te schorten in het geval dat veiling ter kennis is gekomen dat de aanbieder toerekenbaar te kort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen jegens de koper, zoals het niet of niet naar behoren leveren van het vaartuig.

Artikel 12 Bezichtiging
Bezichtiging van het  product/dienst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk is aangegeven door veiling en op een door Veiling te bepalen datum (data), tijdstip en plaats.

Artikel 13 Afnemersinformatie
13.1 Afnemers mogen afnemersinformatie van een andere afnemer slechts gebruiken voor de doelstelling van de veiling. Zij mogen deze afnemersinformatie niet aan derden ter beschikking stellen.

13.2 De door de afnemer gegeven afnemersinformatie en informatie betreffend het dienst/product zal:

a. niet onjuist of door onvolledigheid misleidend zijn, noch de goede naam van de veiling of een derde aantasten;

b. niet de verkoop of aanbieding van gestolen goederen betreffen;

c. geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht of een privacyrecht van een derde;

d. geen dreigende, godslasterlijke of hinderlijke boodschappen bevatten;

e. geen computervirussen bevatten die bedoeld zijn om computersystemen, computerprogramma's of websites te beschadigen, op een nadelige manier te beïnvloeden, te verstoren in hun normale werking;

f. geen beschrijvingen bevatten van goederen:

- die tegelijkertijd worden aangeboden op een andere elektronische veiling;

- die de aanbieder niet zelf kan of mag aanbieden.

Artikel 14 Geheimhouding
14.1 TestamentVeiling.nlis verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de registratie of anderszins heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de afnemer is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. VeilingJacht.nl zal de gegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn. Gegevens verstrekt aan  TestamentVeiling.nl zullen niet aan derden worden gegeven.

14.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak,  TestamentVeiling.nl gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en TestamentVeiling.nl zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is TestamentVeiling.nl niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling hierdoor ontstaan.

Artikel 15 Aansprakelijkheid
15.1 De inlichtingen en diensten die op de website voorkomen, kunnen technische onjuistheden en/of tikfouten bevatten.

15.2  TestamentVeiling.nl streeft ernaar de diensten op de website 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer voor onderhoudswerken, updating en/of om enig andere technische reden.

15.3 TestamentVeiling.nl is niet aansprakelijk voor de schade die de afnemer heeft geleden ten gevolge van de onderbrekingen verwoord in lid 2 van dit artikel.

15.4 TestamentVeiling.nl kan nooit garanderen dat de gegevens op de website correct zijn. VeilingJacht.nl zal er alles aan doen om de juistheid van deze gegevens zo consistent mogelijk te houden. Invloeden van buitenaf door bijvoorbeeld hackers is altijd mogelijk en kan leiden tot verstoorde gegevens.  TestamentVeiling.nl is niet aansprakelijk voor deze verstoorde gegevens.

15.5 Het gebruik van de website geschiedt voor rekening en risico van de bieder. TestamentVeiling.nl staat op geen enkele wijze in voor de geschiktheid van de website voor welk doel of gebruik dan ook.

15.6 TestamentVeiling.nl is niet aansprakelijk voor virussen of spam die de bieder heeft ontvangen doordat hij gebruik heeft gemaakt van de website, tenzij TestamentVeiling.nl te kort is geschoten in haar verplichting tot het naar redelijkheid beveiligen van de website.

15.7  TestamentVeiling.nl staat niet in voor de juistheid van de door afnemers verstrekte gegevens. Bootveiling is dan ook niet aansprakelijk indien blijkt dat deze gegevens onjuist en/of onvolledig zijn.

15.8 De afnemer erkent dat TestamentVeiling.nl de veiling slechts organiseert en de afnemer daartoe toegang verleent en dat VeilingJacht.nl op generlei wijze betrokken is bij transacties tussen bieders en aanbieders. Veiling is jegens de afnemer niet gehouden tot het verifiëren van of het houden van controle op de kwaliteit, TestamentVeiling.nl antiteit, veiligheid, hoedanigheid van de vaartuigen, de getrouwheid, nauwkeurigheid of rechtmatigheid van het aanbod, het recht van aanbieder het vaartuig te verkopen en leveren of het vermogen van bieders het vaartuig te kopen.

15.9 De afnemer erkent dat TestamentVeiling.nl in staat noch verplicht is de identiteit van een andere afnemer met zekerheid vast te stellen en dat de afnemer zelf gehouden is zich te vergewissen van de identiteit en goede bedoelingen van een andere afnemer.

15.10 Bij het in gebreke blijven van een afnemer in een transactie, kan door de benadeelde afnemer geen rechten worden ontleend bijTestamentVeiling.nl . In het geval van (vermoedelijke) fraude zal  TestamentVeiling.nlalle medewerking verlenen aan de benadeelde afnemer met betrekking tot het verstrekken van gegevens.

15.11 Het betreden van gebouwen en terreinen bij bezichtiging, veiling en ophalen van het product/dienst geschiedt op eigen risico.  TestamentVeiling.nl aanvaardt geen enkel aansprakelijkheid voor enig ongeval.

15.12  TestamentVeiling.nlis nimmer aansprakelijk voor indirecte schade van de afnemer of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van op de veiling aangeboden vaartuigen.

15.13 Onverminderd hetgeen elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van TestamentVeiling.nl jegens de bieder, uit welke hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door de bieder aan TestamentVeiling.nl betaalde vergoedingen exclusief BTW. De aansprakelijk jegens de aanbieder is beperkt tot het totale declaratiebedrag exclusief BTW.

15.14 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van TestamentVeiling.nl.

Artikel 16 Overmacht
In geval van overmacht is TestamentVeiling.nl  niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de afnemer ontstane schade, behoudens en voor zover TestamentVeiling.nl als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

Artikel 17 Slotbepalingen
17.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de afnemer na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

17.2 In het geval van verschillen bij vertalingen van deze algemene voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst.

17.3 Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de plaats van feitelijke vestiging van TestamentVeiling.nl . Indien TestamentVeiling.nl een beroep doet op deze bepaling, heeft de afnemer zijnde een natuurlijk persoon de bevoegdheid binnen een maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

17.4 Op alle diensten, overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing


Copyright by Testamentveiling.nl - Onderdeel van Röbken investments