Testamentveiling.nl
Search    Advanced Search
Oct 16, 2021 10:03:01
Privacy Policy

Privacy

Disclaimer

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatie doeleinden. Door de veranderende aard van wet- en regelgeving en de intrinsieke risico's van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de op deze website verstrekte informatie.  

De op deze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Derhalve dienen op grond van deze informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies.
  
Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan noch TestamentVeiling.nl noch een van haar dochter ondernemingen garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. We aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er aan onze zijde sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. 

De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door ons gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. We aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites. 

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van TestamentVeiling.nl.

Privacybeleid 
In het algemeen verzamelt TestamentVeiling.nl en haar dochter ondernemingen uitsluitend persoonlijke informatie die specifiek en op vrijwillige basis door bezoekers op onze website wordt verstrekt.

We verkrijgen die informatie bijvoorbeeld van bezoekers die zich voor bepaalde onderdelen van de website willen laten registreren, een sollicitatie plaatsen of een publicatie bestellen. Wanneer een bezoeker ons dergelijke persoonlijke informatie verstrekt, gebruiken we die informatie uitsluitend voor het doel dat de betrokkene ermee beoogt. Ons privacybeleid staat niet toe, dat persoonlijke informatie aan derden wordt verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht is en/of op uitdrukkelijk verzoek van de bezoeker aan onze site


Copyright by Testamentveiling.nl - Onderdeel van Röbken investments